Om os

Selskabet Gilleleje Strandbakker

Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 7 og højst 11 medlemmer, som vælges for 3 år på den årlige generalforsamling. Hvert år afgår en tredjedel af bestyrelsen i henhold til protokollen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er berettiget til for tiden indtil næste generalforsamling, at supplere sig med et eller flere medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen består pu nuværende tidspunkt af 11 medlemmer, som du finder herunder.

KURT HUSUM LARSEN

HENRIK WIINBERG

JØRGEN DEMANT

NIELS ERIK ROHRBERG

TORBEN NIELSEN

MICHAEL HELGELUND PETERSEN

LARS MALMBERG

LARS GREBEL HANSEN

JESPER VINDAHL FREDERIKSEN

JESPER BÆKMAND

MAGNUS LARSEN

Vedtægter

Stiftet 2. marts 1918
Selskabets formål er ved afholdelse af arrangementer eller på anden måde at virke for bevarelsen af arealer i og omkring Gilleleje, som selskabet ejer med henblik på, at bevare byen som et attraktivt sommeropholdssted, som tiltrækker turister.Vedtaget på Selskabets generalforsamling
den 16. marts 2016.

§1

Selskabets navn er “Gilleleje Strandbakker”, og Selskabet er en selvejende institution. Selskabets adresse er Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje.

§2

Selskabets formål er ved afholdelse af arrangementer eller på anden måde at virke for bevarelsen af arealer i og omkring Gilleleje, som selskabet ejer med henblik på, at bevare byen som et attraktivt sommeropholdssted, som tiltrækker turister.

§3

Medlem af Selskabet er enhver, der efter bestyrelsens skøn har ydet en værdifuld indsats til gavn for Selskabet. Såfremt bestyrelsen nægter en person medlemsret, kan vedkommende indbringe spørgsmålet for den første ordinære generalforsamling. Medlemsskabet er livsvarigt og ophører kun, såfremt medlemmet fremsætter skriftlig anmodning derom, eller såfremt bestyrelsen finder anledning til at foretage eksklusion. Denne kan da af det pågældende medlem indbringes for den første ordinære generalforsamling. Spørgsmål om medlemskab afgøres ved simpelt stemmeflerhed.

§4

Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 7 og højst 11 medlemmer, som vælges for 3 år på den årlige generalforsamling. Hvert år afgår en tredjedel af bestyrelsen i henhold til protokollen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er berettiget til for tiden indtil næste generalforsamling, at supplere sig med et eller flere medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

§5

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden og kassereren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen in pleno er bemyndiget til på Selskabets vegne, efter forud given sanktion af en generalforsamling at opkøbe sådanne arealer og ejendomme, der tjener til selskabets formål, og er ligeledes bemyndiget til ved underskrift på skøder, deklarationer og obligationer samt andre dokumenter at tilpligte Selskabet, dog hæfter intet medlem personligt. På samme måde er bestyrelsen bemyndiget til at afhænde ejendomme/arealer til offentlig myndighed.
 

§6

Generalforsamlingen, der er Selskabets højeste myndighed, afholdes hvert år i årets første kvartal, og indkaldes ved bekendtgørelse på sædvanlig måde af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på samme måde med mindst 8 dages varsel, efter dennes beslutning eller på opfordring til bestyrelsen fra mindst 20 medlemmer ved skriftlig henvendelse. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning og regnskab, og der vælges bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

§7

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres hvert år af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år og afgår skiftevis.

§8

Simpel stemmeflertal er gældende på generalforsamlingen uden hensyn til de mødendes antal, dog skal spørgsmål om opløsning af selskabet prøves ved 2 ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Med hensyn til opløsning af selskabet kræves majoritet ved begge generalforsamlinger.

§9

Over såvel bestyrelsens møder som over alle generalforsamlinger føres protokol, der redigeres af sekretæren. I alle tilfælde, der ikke er forudset ved affattelsen af disse love, træffer bestyrelsen de nødvendige afgørelser efter eget skøn.

§10

På generalforsamlingen oplæses de i årets løb oprettede dokumenter som skøder, deklarationer m.m. Endvidere bekendtgøres de i årets løb trufne aftaler med foreninger, kommune og privatpersoner.

§11

Opløses Selskabet, overgår de erhvervede ejendomme til kommunen. I tilfælde af, at Gilleleje udskilles som en selvstændig kommune, tilhører arealerne Gilleleje Kommune. Eventuel kontant formue afgives til almene formål til gavn for Gilleleje efter kommunalbestyrelsens skøn.